Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu

Deklaracja dostępności

Miejsko – Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 848). o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejsko – Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu oraz Biuletynu Informacji Publicznej.

Dostępność cyfrowa strony internetowej podmiotu publicznego oraz Biuletynu Informacji Publicznej polega na zapewnieniu funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości. Wdrożyliśmy zasady redakcyjne i techniki, jakie powinno się stosować przy projektowaniu, tworzeniu, utrzymywaniu i aktualizowaniu stron internetowych, tak by były bardziej dostępne dla użytkowników, szczególnie dla osób niepełnosprawnych.

Zapewniona została dostępność cyfrowa przez spełnienie poniższych wymagań:

Zasada

Wytyczne

Kryterium sukcesu

Poziom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Postrzegalność

1.1 – Alternatywa w postaci tekstu

1.1.1 – Treść nietekstowa

A

 

1.2 – Dostępność mediów zmiennych w czasie

1.2.1 – Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie)

A

1.2.2 – Napisy rozszerzone (nagranie)

A

1.2.3 – Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie)

A

1.2.5 – Audiodeskrypcja (nagranie)

AA

 

1.3 – Możliwość adaptacji – Odpowiednia (zrozumiała) pre- zentacja zawartości

1.3.1 – Informacje i relacje

A

1.3.2 – Zrozumiała kolejność

A

1.3.3 – Właściwości zmysłowe

A

1.3.4 – Orientacja – wyświetlanie treści

w układzie poziomym, jak i pionowym

AA

1.3.5 – Określenie prawidłowej wartości

AA

 

 

 

 

1.4 – Możliwość rozróżnienia – Ułatwienie percepcji treści

1.4.1 – Użycie koloru

A

1.4.2 – Kontrola odtwarzania dźwięku

A

1.4.3 – Kontrast (minimalny)

AA

1.4.4 – Zmiana rozmiaru tekstu

AA

1.4.5 – Tekst w postaci grafiki

AA

1.4.10 – Zawijanie tekstu

AA

1.4.11 – Kontrast dla treści niebędących tekstem

AA

1.4.12 – Odstępy w tekście

AA

1.4.13 – Treści spod kursora lub fokusa

AA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – Funkcjonalność

 

2.1 – Dostępność z klawiatury

2.1.1 – Klawiatura

A

2.1.2 – Brak pułapki na klawiaturę

A

2.1.4 – Jednoliterowe skróty klawiszowe

A

 

2.2 – Wystarczająca ilość czasu

2.2.1 – Możliwość dostosowania czasu

A

2.2.2 – Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywa-

nie, ukrywanie

A

2.3 – Ataki padaczki – Migotanie

2.3.1 – Trzy błyski lub wartości poniżej progu

A

 

 

 

2.4 – Możliwość nawigacji

2.4.1 – Możliwość pominięcia bloków

A

2.4.2 – Tytuły stron

A

2.4.3 – Kolejność fokusu

A

2.4.4 – Cel linku (w kontekście)

A

2.4.5 – Wiele sposobów na zlokalizowanie

strony

AA

2.4.6 – Nagłówki i etykiety

AA

2.4.7 – Widoczny fokus

AA

 

2.5 – Sposoby wprowadzania danych

2.5.1 – Gesty punktowe

A

2.5.2 – Anulowanie kliknięcia

A

2.5.3 – Etykieta w nazwie

A

2.5.4 – Aktywowanie ruchem

A

 

 

3 – Zrozumiałość

3.1 – Możliwość odczytania

3.1.1 – Język strony

A

3.1.2 – Język części

AA

 

3.2 – Przewidywalność

3.2.1 – Po oznaczeniu fokusem

A

3.2.2 – Podczas wprowadzania danych

A

3.2.3 – Konsekwentna nawigacja

AA

W przypadku, gdy nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, zapewniamy alternatywny sposób dostępu poprzez kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).

Każdy ma prawo wystąpić do Naszego podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej. Żądanie zawiera:

 1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.
 2. Wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowe, które mają być dostępne cyfrowo.
 3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.
 4. Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730).

 

Strona internetowa w części archiwum jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

NIE ZOSTAŁY SPEŁNIONE NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA:

-Część załączonych plików graficznych nie posiada opisów alternatywnych.

-Część załączonych dokumentów może nie posiadać prawidłowej struktury np. hierarchii nagłówków.

 POWODY WYŁĄCZENIA:

-Archiwalne dokumenty załączone do artykułów mogą nie spełniać wymogów dostępności ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

-Załączone do artykułów filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Miejsko – Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu znajduje się w budynku przy ulicy Słowackiego 2a, do którego prowadzą dwa wejścia: od ul. Juliusza Słowackiego oraz ul. Wojska Polskiego.

 1. Miejsca parkingowe zlokalizowane są od strony ul. Wojska Polskiego.
 2. Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych możliwe jest wyłącznie od strony
  ul. Wojska Polskiego, do którego prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych. 
 3. Nad wejściami nie ma zainstalowanych głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. 
 4. Dla osób niepełnosprawnych ruchowo dostępny jest parter budynku: hol dolny, sala konferencyjna, sala widowiskowa z miejscami dla osób niepełnosprawnych.
  W każdej sytuacji istnieje możliwość wezwania pracownika do omówienia sposobu załatwienia sprawy. 
 5. Na parterze budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 6. Do budynku oraz wszystkich pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
 7. W budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych, ani innych systemów wspomagających słyszenie. Nie ma żadnych oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym  dla osób niewidomych lub słabowidzących.
 8.  Budynek nie jest wyposażony w windę.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021.03.23.

Data publikacji strony internetowej: 2020.06.18.

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: informacje dostępne na poszczególnych stronach podmiotowych i przedmiotowych BIP.

Dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego: dostępne są na stronie głównej

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: http://www.bip.brpo.gov.pl/

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 1 wydarzeń w tym miesiącu

Imieniny